Home

Welcome to my site!

Advertisements

Recent Posts

आहार माहात्म्य

Originally posted on Yashayu:
Date :- 25.04.18 विधिविहितम् अन्नपानमिष्टेंद्रियार्थमायतनमायुषो ब्रुवते।यत्तदायत्तानि ह्योजस्तेजो धात्वेंद्रियबलतुष्टिपुष्टिप्रतिभारोग्यादिनि।तदिंधनाच्चांतराग्ने: स्थिति:अग्निमूलं च देहधारणमिति।। – अ.सं.10/1 शास्त्रोक्त विधिपूर्वक तयार केलेले व विधीपूर्वकच सेवन केलेले अन्नपान इंद्रियांच्या अर्थासाठी हितकर व प्रिय असते. जीवनाचे ते स्थान (घर) म्हटले जाते.ओज, तेज, धातू, इंद्रिये, मनुष्याचे बल, संतोष, पुष्टि, प्रतिभा व आरोग्य या सर्वच गोष्टि अन्नपानाच्या आधीन असतात.याच अन्नपानरूपी…

शास्त्रोक्त भोजनविधी

Originally posted on Yashayu:
शास्त्रात भोजनविधीस अनन्यसाधारण महत्व दिलेले आहे.वास्तविक अन्न हे पूर्णब्रह्म व भोजन हे यज्ञकर्म समजून अन्नग्रहण केल्यास भोजनाविषयीचा आदर वाढून त्यास आध्यात्मिक बैठक प्राप्त होते. त्यानुसार भोजनाच्या वेळी पाळावयाचे काही शास्त्रसंकेत पाहूयात. शास्त्रसंकेत :- 1) घराबाहेर असताना परिधान केलेली वस्त्रे घरी आल्यावर बदलून घरातील वस्त्र (शक्यतो सकच्छ धुतवस्त्र) नेसूनच भोजनास बसावे. यामुळे…

Yoga-The ultimate Personality Development

According to Patanjali Yogasutras, Hatha Yoga Pradipika etc. yoga imparts following benefits :- It relaxes the muscles, at physical level. By slowing down the breath, it maintains balance at Praanic level. It boosts creativity and willpower at mental level. It sharpens the intellect and calms down the mind at intellectual level. It enhances the happiness … Continue reading Yoga-The ultimate Personality Development

Yoga – Personality Development at Spiritual Level

A man may have strong physique, excellent creative power, great intellect and the utmost grasping power, yet may not be knowing the path and importance of spiritual progress. He might not have even thought about Spiritual progress because in whole life everyone is thinking about materialistic richness and prosperity. Plenty years are spent to realize … Continue reading Yoga – Personality Development at Spiritual Level

More Posts